ความหลากหลายทางกลยุทธ์การตลาด

 

นิยามความเข้าใจในศัพท์ทางการตลาดแบบง่ายๆครับแต่ละวิธีมุ่งเน้นเป้าหมายเดียวกัน แต่ต่างกลยุทธ์

Marketing Strategy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขาย : ตรงไปตรงมา เงินมา สินค้าไป

การโฆษณา : ให้เหตุผลทางอารมณ์ เหนือเหตุผล

โปรโมชั่น : การได้ผลประโยชน์นอกเหนือจากประโยชน์ของสินค้าโดยตรง

CSR : การทำให้เกิดความพอใจในสินค้าและบริการจากอุปนิสัยขององค์กร

Trachoo.com
This entry was posted in From my experiences, Marketing and Branding. Bookmark the permalink.
%d bloggers like this: